RUHSAT ALIMI

İlk defa av tezkeresi almak isteyenlerin;

1 – Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,
2 – İkametgah belgesi,
3 – Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren doktor raporu,
4 – İki adet fotoğraf,
Ekleyecekleri dilekçeleri ile oturdukları yerin bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları halinde, av tezkeresi harcının ödenmiş olması kaydıyla, kendilerine av tezkeresi verilir.
Av tezkereleri 5 yıl için geçerlidir. Tezkere ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen 6 ncı mali yılın başlangıcına kadar sürer. Ancak, süresi biten av tezkeresindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken ya da işyerinde bulundurma yetkisi sağlar.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ SAHİPLİĞİ BELGESİ:

Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadırlar. Bu belge verilirken yukarıda gösterilen belgeler aranır. Yivsiz tüfek sahipliği belgesi bir defaya mahsus olarak verilir.Bu belge av tezkeresi olarak kullanılmaz. Bu belge sahibine, belgede kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında kırsal alanda taşınması yetkisini sağlar. Söz konusu silahların köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.
Yivsiz tüfek sahipliği belgesinde kayıtlı tüfeklerin, sahibinin izni ile emniyet makamlarınca avcılık yapmak amacıyla diğer şahıslara ait av tezkerelerinin not hanesine, silah sahibinin adı, soyadı ve belge numarası yazılmak ve tasdik edilmek suretiyle avda kullanmaları mümkündür.

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
c) Haklarında Türk Ceza Kanunun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,
Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez.

Comments are closed.